Andrew Schultz:
DARK WELL

čtvrtek 30. 11. v 19:00
Kaple Božího Těla
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

evropská premiéra skladby pro dva klavíry

Martin Smutný, Kateřina Ochmanová – klavír

„Dno studny je jako dno moře. Obě mají světlo, zatímco já ho ztrácím.“
Murakami, Kronika ptáků ve větru

V této skladbě pro dva klavíry odkazuje titulní Temná studna (Dark Well) jak k fyzickému místu, tak k duševnímu stavu. Toto rozsáhlé dílo zkoumá temnotu a emoce, hranice sluchu a hranice vnímání a nevědomí. Fyzickým místem je vyschlá a nepoužívaná studna – tajemná, hluboká a odpuzující z povrchu. Je těžké vstoupit do studny sám, ale není možné z ní vystoupit, aniž by někdo pomohl. Studna je bez vody, ale na dně jsou také další věci, které si pomalu uvědomujeme, jak si zvykáme na absenci světla: kameny a špína, ztracené hračky, odhozené předměty, odolný plevel, hmyz a kosti lidí a zvířat.

„Gott! Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille!“ (Ó, Bože! Jaká to temnota! Ó, jak příšerné ticho!)
Beethoven, Fidelio∶ 2. dějství, 1. scéna

Dark Well, opus 107 (2019-20) je imerzivní site-specific skladba o délce přibližně 60 minut pro dva klavíry, kterou lze provést ve třech různých verzích: koncertně, poloscénicky s videem a poloscénicky s videem a procesovanými a amplifikovanými klavíry.

První verze, která také zazní v rámci festivalu Opera Schrattenbach, je určena pouze pro dva klavíry a skládá se pouze ze dvou vět, nazvaných Cylinder Harmony a Round Water. Celkové trvání skladby je přibližně 55 minut. V této verzi by mělo být osvětlení pódia co nejtlumenější a účinkující si mohou vybrat hru z tabletů/iPadů nebo z tištěných partitur, které budou osvětlovat lampičky. Inovativní, kruhové uspořádání publika kolem obou klavíristů podporuje myšlenku reflexivního a současně koncentrovaného meditativního prostoru.

Dílo je věnováno klavíristům Sonyi Lifschitz a Stephenu Emmersonovi. Skladba vznikla na objednávku Australia Council a Ukaria Arts Centre. Kompozice díla byla původně načrtnuta v roce 2019 v budově Résidence Mont Blanc z devatenáctého století v Chamonix, s hrozivým, ale úžasně temným a inspirativním suterénem.
Evropská premiéra skladby Dark Well zazní v interpretaci Kateřiny Ochmanové a Martina Smutného 30. listopadu 2023 na festivalu Opera Schrattenbach v Olomouci.

“A barefoot child on the cool boards of a house
I left decades ago, I pause and hear
your footfall on the landing. Is that you
son? I dare not answer. If I went and stood
in the dark well looking up, would you be there?”

Malouf, Elegy: The Absences___English_____________________

“The well bottom is like the bottom of the sea. They possess the light, while I am in the process of losing it.”
Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle.

In this work for two pianos, the Dark Well of the title refers both to a physical place and a mental state. This large-scale work explores darkness and emotion, the margins of hearing, and the borderlands of perception and the unconscious. The physical place is a dry and disused well – mysterious, deep and forbidding from the surface. It is difficult to enter the well alone but impossible to leave without someone to assist. The well is without water but there are other things at the bottom nonetheless and we slowly become aware of them as we adjust to the absence of light: rocks and dirt, lost toys, discarded objects, hardy weeds, insects, and the bones of humans and animals.

“God! what darkness this! What terrifying silence!”
Beethoven, Fidelio∶ Act II, Scene I.

Dark Well, opus 107 (2019-20) is an immersive site-specific composition of about 60 minutes duration for two pianos which can be performed in three different versions, concert, semi-staged with video, and semi-staged with video and processed and amplified pianos. The first version, which will also be performed as part of the Opera Schrattenbach festival, is intended for two pianos only and consists of only two movements, entitled Cylinder Harmony and Round Water. The total duration of the composition is approximately 55 minutes. In this version, the stage lighting should be as dim as possible and performers can choose to play from tablets/iPads or from printed scores that will be illuminated by lamps. The innovative, circular arrangement of the audience around the two pianists supports the idea of a reflective and, at the same time, concentrated meditative space.

The work is dedicated to the pianists Sonya Lifschitz and Stephen Emmerson and was commissioned with funds and a residency provided by the Australia Council and the Ukaria Arts Centre. The composition of the work was originally sketched in 2019 at the Résidence Mont Blanc – a nineteenth century building in Chamonix with a forbidding but superbly dark and inspiring basement. The European premiere of the work will be given by Kateřina Ochmanová and Martin Smutný as part of the Opera Schrattenbach 2023 Festival in Czechia.

“A barefoot child on the cool boards of a house
I left decades ago, I pause and hear
your footfall on the landing. Is that you
son? I dare not answer. If I went and stood
in the dark well looking up, would you be there?”
Malouf, Elegy: The Absences.

Andrew Schultz

Skladatel Andrew Schultz se narodil v Austrálii a žije v Sydney. Studoval na univerzitách v Queenslandu, Pensylvánii a na King's College v Londýně, kde mezi jeho učitele a mentory patřili George Crumb, David Lumsdaine a Luciano Berio. Andrew získal řadu ocenění, včetně Australia Council Fellowships, Paul Lowin, Fulbright, APRA a Art Music Awards. Jeho hudba zahrnuje širokou škálu komorních, orchestrálních a vokálních děl a byla široce hrána a nahrávána předními hudebníky po celém světě.

Andrew je zaneprázdněným skladatelem na plný úvazek a má mnoho zakázek včetně všech významných australských orchestrů. Napsal rozsáhlá díla, včetně tří oper (Black River, Going Into Shadows a The Children's Bach), které byly uvedeny živě i ve filmu po celém světě. Mezi další významná díla patří tři symfonie, Journey to Horseshoe Bend, Maali, Endling, Paradise a Houslový koncert. Mezi jeho poslední díla patří fagotové a klavírní koncerty a v současné době pracuje na své Čtvrté symfonii, kterou si objednal WASO.

Andrew absolvoval rezidenční pobyty v Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, USA a Velké Británii, mimo jiné v Banff Centre for Creativity a Cité Internationale des Arts v Paříži. Je emeritním profesorem hudby na UNSW v Sydney a dříve vedoucím katedry kompozice na Guildhall School of Music & Drama v Londýně, profesorem kompozice na University of Wollongong a hostujícím profesorem australských studií Gougha Whitlama a Malcolma Frasera na Harvardově univerzitě.

___English_____________________
Composer Andrew Schultz was born in Australia and lives in Sydney. He studied at the Universities of Queensland, Pennsylvania and King’s College London where his teachers and mentors included George Crumb, David Lumsdaine and Luciano Berio. Andrew has received numerous awards including Australia Council Fellowships, Paul Lowin, Fulbright, APRA and Art Music Awards. His music covers a broad range of chamber, orchestral and vocal works and has been performed and recorded widely by leading musicians internationally.

Andrew is a busy full-time composer and has held many commissions including from all the major Australian orchestras. He has written large-scale works including three operas (Black River, Going Into Shadows and The Children’s Bach) which have been presented live and on film around the world. Other major works include three symphonies, Journey to Horseshoe Bend, Maali, Endling, Paradise and Violin Concerto. Recent works include Bassoon and Piano Concertos and he is currently working on his Fourth Symphony commissioned by WASO.

Andrew has held residencies in Australia, Canada, France, Germany, USA and the UK including at the Banff Centre for Creativity and the Cité Internationale des Arts, Paris. He is Emeritus Professor of Music at UNSW Sydney and previously Head of Composition at the Guildhall School of Music & Drama London, Professor of Composition at the University of Wollongong, and the Gough Whitlam and Malcolm Fraser Visiting Professor of Australian Studies at Harvard University.

________________________ 
https://andrewschultz.net/ 

Martin Smutný

Klavírista, cembalista a hráč na varhanní pozitiv Martin Smutný vystudoval klavír na Konzervatoři Pardubice ve třídě Jany Turkové a Jaroslavy Pěchočové. Poté byl studentem Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě ve třídě Ivo Kahánka. Absolvoval také různé mistrovské kurzy a konzultace u klavíristů Jana Jiraského, Jiřího Skovajsy, Miroslava Langera, Borise Krajného, Ivana Klánského a cembalistů Giedré Lukšaité-Mrázkové, Petry Ždárské, Filipa Dvořáka, Ilony Růčkové a dalších.

Sólově vystupoval s Komorní filharmonií Pardubice, Janáčkovou filharmonií Ostrava a Moravskou filharmonií Olomouc. Od roku 2012 je členem Ensemblu Damian s nímž pravidelně koncertuje, natáčí CD a vystupuje na festivalech jako Smetanova Litomyšl, Opera Praha, MHF Petera Dvorského, Baroko Olomouc či Opera Schrattenbach. Jako sólista Ensemblu Damian provedl s úspěchem novodobou premiéru cembalového koncertu Josefa Antonína Štěpána. Dále je členem souboru ANMOEN a Artum trio. Spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc (koncertoval také s triem Aperto, Motus Harmonicus a dalšími.) Je oceňovaným korepetitorem (ceny z Mezinárodní pěvecké soutěže Olomouc, Pro Bohemia Ostrava, Ústředních kol soutěže ZUŠ, Litvínovské dřevohraní). Spolupracoval s Kristýnou Vylíčilovou, Barborou Poláškovou, Jiřím Přibylem a dalšími.

Od roku 2011 je učitelem klavíru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a od roku 2019 externistou na Katedře hudební výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

___English_____________________
Pianist, harpsichordist and positive organ player Martin Smutný studied piano at the Pardubice Conservatory in the class of Jana Turková and Jaroslava Pěchočová. He then studied at the Faculty of Arts of the University of Ostrava in the class of Ivo Kahánek. He also attended various master classes and consultations with pianists Jan Jiraský, Jiří Skovajsa, Miroslav Langer, Boris Krajný, Ivan Klánský and harpsichordists Giedré Lukšaité-Mrázková, Petra Ždárská, Filip Dvořák, Ilona Růčková and others.

He has performed solo with the Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice, Janáček Philharmonic Ostrava and Moravian Philharmonic Olomouc. Since 2012 he has been a member of Ensemble Damian with whom he regularly gives concerts, records CDs and performs at festivals such as Smetanova Litomyšl, Opera Prague, Peter Dvorský's IMF, Baroko Olomouc and Opera Schrattenbach. As a soloist of the Ensemble Damian, he successfully performed the modern premiere of Josef Antonín Štěpán's harpsichord concerto. He is also a member of ANMOEN and Artum Trio. He has collaborated with the Moravian Philharmonic Orchestra Olomouc (he has also performed with the Aperto Trio, Motus Harmonicus and others). He is an award-winning accompanist (prizes from the International Singing Competition Olomouc, Pro Bohemia Ostrava, the Central Rounds of the ZUŠ Competition, the Litvínov Woodwind Competition). He has collaborated with Kristýna Vylíčilová, Barbora Polášková, Jiří Přibyl and others.

Since 2011 he has been a piano teacher at the ZUŠ "Žerotín" Olomouc and since 2019 he has been an external lecturer at the Department of Music Education of Palacký University in Olomouc.

Kateřina Ochmanová

Kateřina Ochmanová je absolventkou Akademie múzických umění v Praze (Ivo Kahánek) a v posledních letech se stala držitelkou několika cen za klavírní spolupráci (Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka, Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc, Violoncellová soutěž Jana Vychytila aj.). Od roku 2015 působí na Konzervatoři Pardubice jako pedagog klavíru, komorní hry a korepetitor smyčcových nástrojů. Kateřina se narodila v Semilech do rodiny hudebníků. Vedle hry na klavír se věnovala také studiu akordeonu, zpěvu a komorní hudby. Obdržela několik ocenění v národní soutěži základních uměleckých škol ve všech těchto oborech.

Během studií na Pardubické konzervatoři ve třídě Jany Turkové utvořila klavírní duo s Martinem Smutným, společně pak získali 2. místo a speciální cenu za nejlepší provedení díla Antonína Dvořáka na Schubertově mezinárodní soutěži pro klavírní dua. Duo Ochmanová-Smutný vystoupilo na festivalu Mladé pódium a za spolupráce Pardubické komorní filharmonie provedlo Karneval zvířat C. Saint-Säense. V následujícím roce získala Kateřina Ochmanová 2. cenu na Novákově mezinárodní klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou. Jako sólistka vystoupila s Komorní filharmonií Pardubice, Janáčkovým komorním orchestrem, Akademickými komorními sólisty, Podkrkonošským symfonickým orchestrem a Turnovským orchestrálním sdružením. Rovněž se zúčastnila mnoha mistrovských kurzů (Peter Frankl, Markus Schirmer, Avedis Kouyoumdjian, Peter Nagy, Jan Jiraský, Alena Vlasáková) a byla vybrána mezi aktivní účastníky masterclass se světoznámou pianistkou a specialistkou na interpretaci skladeb J. S. Bacha Angelou Hewitt v Lipsku. Jeden akademický rok strávila na univerzitě v Drážďanech ve třídě Arkadi Zenzipéra v rámci programu Erasmus. Kateřina Ochmanová je zakládající členkou souboru Quasi Trio (David Šimeček – klarinet, Judita Škodová – violoncello).

________________________
Kateřina Ochmanová is a graduate of the Academy of Performing Arts in Prague (Ivo Kahánek) and in recent years she has won several prizes for piano collaboration (Antonín Dvořák International Singing Competition, Olomouc International Singing Competition, Jan Vychytil Cello Competition, etc.). Since 2015 he has been working at the Pardubice Conservatory as a teacher of piano, chamber music and accompanist of string instruments. Kateřina was born in Semily into a family of musicians. In addition to playing the piano, she also studied accordion, singing and chamber music. She has received several awards in the national competition of elementary art schools in all these fields.

During her studies at the Pardubice Conservatory (in the class of Jana Turková) she formed a piano duo with Martin Smutný, together they won 2nd place and a special prize for the best performance of a work by Antonín Dvořák at the Schubert International Competition for Piano Duos. The Ochmanová-Smutný duo performed at the Young Stage festival and performed C. Saint-Säens' Carnival of the Animals in cooperation with the Pardubice Chamber Philharmonic Orchestra. The following year, Kateřina Ochmanová won the 2nd prize at the Novák International Piano Competition in Kamenice nad Lipou. As a soloist, she has performed with the Pardubice Chamber Philharmonic Orchestra, the Janáček Chamber Orchestra, the Academic Chamber Soloists, the Podkrkonoše Symphony Orchestra and the Turnov Orchestral Association. She has also participated in many master classes (Peter Frankl, Markus Schirmer, Avedis Kouyoumdjian, Peter Nagy, Jan Jiraský, Alena Vlasáková) and was selected as an active participant in a masterclass with the world-famous pianist and specialist in the interpretation of J. S. Bach's compositions Angela Hewitt in Leipzig. She spent one academic year at the University of Dresden in the class of Arkadi Zenzipér as part of the Erasmus program. Kateřina Ochmanová is a founding member of the Quasi Trio (David Šimeček – clarinet, Judita Škodová – cello).

________________________
https://katerinaochmanova.art/