Vít Zouhar:
ROZ JA SNĚNÍ
/ B RIGHTEN IN G

čtvrtek 23. 11. v 19:00
Kaple Božího Těla
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

hudební performance pro tři hráče / music game for three players

Slyšet jinak Laptop Ensemble / Different Hearing Laptop Ensemble (CZ)
Vít Zouhar – interactive music, laptop performance
Gabriela Coufalová – interactive music, laptop performance
Jaromír Synek – interactive music, laptop performance 

Zamlžená krajina se silou slunečních paprsků prokresluje. Kontury vystupují, hloubka prostoru se vyjevuje, netušené nastává, zrak se projasňuje. Prokopáváme se a prosíváme k úžasu. Pročítáme se k ohromení. Hrajeme a nasloucháme ke klidu a usmíření. Zamlžená mysl se sílou myšlenek rozjasňuje. Sen se stává skutečností. Skutečnost vzniká snem. Inspirováni jasnou hvězdou jitřní hrajeme tuto skladbu společně s Gabrielou Coufalovou a Jaromírem Synkem dle pokynu: ROZ-JA-SNI! Navazuje na sérii hudebních her zaHRAda / GArdenME (2015: hraj, jak ptáci zpívají), LIBOsad / LUSTgarden (2016: hraj, jako by bylo jaro), PLANINA / PLA(I)N (2018: hraj, jakoby okamžik nikdy nekončil), EUOUAE (2018: hraj, jako by ses rozpomínal).

Skladba ROZ JA SNĚNÍ vznikla z podnětu Zdeny a Václava Vaculovičových na objednávku festivalu FORFEST pro prostory chrámu Svatého Jana Křtitele v Kroměříži, kde zazněla v premiéře 24. 6. 2023.

Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! — Numeri 6:24-26 B21

_______________________________________________
The misty landscape is drawn by the power of the sun's rays. The contours emerge, the depth of space is revealed, the unsuspected occurs, the vision clears. We dig and sift to amazement. We read to amazement. We play and listen to calm and reconciliation. The foggy mind brightens with the power of thoughts. A dream comes true. Reality arises from a dream. Inspired by the bright morning star, we play this composition together with Gabriela Coufalová and Jaromír Synek according to the instructions: BRIGHTEN UP! It follows the series of multimedia music games zaHRAda / GArdenME (2015: play as the birds sing), LIBOsad / LUSTgarden (2016: play as if it were spring), PLANINA / PLA(I)N (2018: play as if the moment never ended), EUOUAE (2018: play as if you remembered).
The composition B RIGHTEN IN G was created at the initiative of Zdena and Václav Vaculovič on commission from the FORFEST festival and for the premises of the Church of St. John the Baptist in Kroměříž, where it was premiered on 24 June 2023.

May the Lord shine His face upon you and favor you! — Numbers 6:24-26 B21


Vít Zouhar 

Vít Zouhar
(*1966) 

VÍT ZOUHAR (*1966) je autorem nebo spoluautorem jedenácti oper (I-ME, Sara'smile, L'Arianna, ECHO, La Dafne, Coronide, Torso ad.), více než šedesáti orchestrálních a komorních děl, hudebních her a zvukových instalací. Jeho hudba je spojována s (barokním) minimalismem a postmodernou. Řada skladeb vznikla na objednávku (Slovenian Chamber Music Theatre, Český rozhlas Vltava, Národní divadlo v Praze, Pražské jaro, Brno Contemporary Orchestra, Orchestr Berg, Ensemble Damian) a je pravidelně prováděna a nahrávána v Evropě a USA. Zouharova divadelní tvorba byla v repertoáru Národního divadla v Praze (Radúz a Mahulena, Pán z Prasečkova), Národního divadla v Brně (La Dafne, Noci Dnem, Otvírání studánek Alfréda Radoka), Ensemble Damian (L'Arianna, Torso, Coronide, Saeculum Coronatum) a opera povera (ECHO). Jako hostující skladatel působil ve Werkstadt Graz a na IEM Graz. Je autorem a spoluautorem deseti knih o hudbě a řady článků. Podílí se na Souborném vydání děl Bohuslava Martinů a jeho korespondenci. Přednášel a vedl masterclass na univerzitách, festivalech a konferencích v Evropě, USA, Číně a Jižní Koreji. V roce 2001 založil program Slyšet jinak. Zouhar je držitelem Ceny Alfréda Radoka, NUBERG a řady dalších ocenění. Je prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci.

https://czmic.bandcamp.com/album/v-t-zouhar
https://www.mujrozhlas.cz/radiocustica/vit-zouhar-natum
https://www.mujrozhlas.cz/vizitka/premiera-muze-byt-i-derniera-kdyz-pisu-operu-myslim-hlavne-na-umelce-prostor-kde-se-bude

VÍT ZOUHAR (*1966) is the author or co-author of eleven operas (I-ME, Sara'smile, L'Arianna, ECHO, La Dafne, Coronide, Torso, etc.), more than sixty orchestral and chamber works, music plays and sound installations. His music is associated with (baroque) minimalism and postmodernism. A number of compositions have been commissioned (Slovenian Chamber Music Theatre, Czech Radio Vltava, National Theatre in Prague, Prague Spring, Brno Contemporary Orchestra, Berg Orchestra, Ensemble Damian) and are regularly performed and recorded in Europe and the USA. Zouhar's theatre work was in the repertoire of the National Theatre in Prague (Radúz and Mahulena, The Lord of the Pigsty), the National Theatre in Brno (La Dafne, Nights by Day, The Opening of the Wells by Alfréd Radok), Ensemble Damian (L'Arianna, Torso, Coronide, Saeculum Coronatum) and opera povera (ECHO). He has worked as a guest composer at Werkstadt Graz and IEM Graz. He is the author and co-author of ten books on music and a number of articles. He participates in the Complete Edition of the Works of Bohuslav Martinů and his correspondence. He has lectured and led masterclasses at universities, festivals and conferences in Europe, the USA, China and South Korea. In 2001, he founded the Different Hearing Program. Zouhar is the recipient of the Alfréd Radok Award, NUBERG and many other awards. He is the Vice-Rector of Palacký University in Olomouc. 

Slyšet jinak
Laptop Ensemble

SLYŠET JINAK LAPTOP ENSEMBLE poprvé vystoupil v roce 2015 při příležitosti provedení skladby zaHRAda / GArdenME Víta Zouhara na festivalu FORFEST. Koncept společných her a zážitků z objevování byl jeho východiskem. Radost z her a zážitků je hlavním principem programu Slyšet jinak pro rozvoj kreativity, který členové souboru společně realizují na Univerzitě Palackého v Olomouci od roku 2001. Slyšet jinak Laptop Ensemble premiéroval multimediální skladby na festivalech Forfest (2015, 2018), Opera Schrattenbach (2015, 2016, 2017, 2018) a vystoupil na festivalech Setkávaní nové hudby plus (2015), Trienále SEFO (2021) a v Českém rozhlase Vltava. Ukázky ze skladeb byly vydány na CD Vít Zouhar. Composer portrait. (Czech Music Information Centre, 2018). Skladbu zaHRAda / GArdenME zařadil California State University Long Beach Laptop Ensemble na svůj repertoár. V letech 2017, 2018 a 2019 tato skladba zahajovala jarní sezonu v Japanese Garden v Long Beach v Kalifornii.

THE DIFFERENT HEARING LAPTOP ENSEMBLE first performed in 2015 on the occasion of a performance of Vít Zouhar's composition zaHRaAda / GArdenME at the FORFEST festival. The concept of shared games and experiences of discovery was his starting point. The joy of games and experiences is the main principle of the Different Hearing Program for the development of creativity, which we have been implementing together at Palacký University in Olomouc since 2001. The Different Hearing Laptop Ensemble has premiered multimedia compositions at the festivals Forfest (2015, 2018), Opera Schrattenbach (2015, 2016, 2017, 2018) and has performed at the festivals New Music Encounters Plus (2015), Triennial SEFO (2021) and Czech Radio Vltava. Excerpts from the songs were released on CD Vít Zouhar. Composer portrait. (Czech Music Information Centre, 2018). zaHRAda / GArdenME is included in the repertoire of the California State University Long Beach Laptop Ensemble. In 2017, 2018 and 2019, the song opened the spring season at the Japanese Garden in Long Beach, California. 

Jaromír Synek
(*1968)

JAROMÍR SYNEK (*1968), vysokoškolský pedagog. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval magisterský učitelský obor Hudební výchova – Český jazyk a literatura (1992). Na stejné univerzitě absolvoval v roce 2008 i doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika. V letech 1994–2001 vyučoval na olomouckých základních a středních školách. Od roku 2001 působí na Katedře hudební výchovy PdF UP v Olomouci jako odborný asistent pro didaktiku hudební výchovy. Od roku 2001 je lektorem a koordinátorem programu Slyšet jinak zaměřeného na rozvíjení kreativity prostřednictvím hudebních činností a na elementární komponování. Od roku 2013 se v rámci projektů Grantové agentury České republiky podílí na zpracování korespondence Bohuslava Martinů s rodinou v Poličce pro Online databázi pramenů Institutu Bohuslava Martinů a pro knižní edici.

JAROMÍR SYNEK (*1968), university lecturer. At the Faculty of Education of Palacký University in Olomouc he graduated with a Master's degree in Music Education – Czech Language and Literature (1992). In 2008, he also completed his doctoral degree program in Music Theory and Pedagogy at the same university. From 1994 to 2001 he taught at primary and secondary schools in Olomouc. Since 2001 he has been working at the Department of Music Education at the Faculty of Education Palacký University Olomouc as an assistant professor for didactics of music education. Since 2001 he has been a lecturer and coordinator of the Different Hearing Program focused on developing creativity through musical activities and elementary composition. Since 2013, within the framework of projects of the Grant Agency of the Czech Republic, he has been involved in the processing of Bohuslav Martinů's correspondence with his family in Polička for the Online Database of Sources of the Bohuslav Martinů Institute and for the book edition. 

Gabriela Coufalová
(*1978)

GABRIELA COUFALOVÁ (*1978), absolventka oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby, obor barokní zobcová flétna na FF MU v Brně, Učitelství pro 2.st. ZŠ: hudební výchova – německý jazyk na PdF UP v Olomouci a doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na téže univerzitě. V letech 1997–1999 vyučovala zobcovou a příčnou flétnu na ZUŠ Letohrad a v letech 2002–2004 byla lektorkou německého jazyka v Centru jazykové přípravy PdF UP. Od roku 2005 působí jako odborná asistentka pro hudební dějiny a teorii na Khv PdF UP v Olomouci. Od roku 2004 je lektorkou programu Slyšet jinak a od roku 2010 členkou badatelského týmu, který zpracovává kritickou edici korespondence Bohuslava Martinů.

GABRIELA COUFALOVÁ (*1978), graduated in Theory and Practice of Early Music, Baroque Recorder at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Teacher Training for Primary school: music education – German language at the Faculty of Education Palacký University Olomouc in Olomouc and doctoral study program Music Theory and Pedagogy at the same university. From 1997 to 1999 she taught recorder and flute at the Elementary Art School in Letohrad and from 2002 to 2004 she was a German language teacher at the at the Faculty of Education Palacký University Olomouc Language Training Centre. Since 2005 she has been working as an assistant professor for music history and theory at Department of Music Education at Faculty of Education, Palacký University Olomouc. Since 2004 she has been a lecturer of the Different Hearing program and since 2010 she has been a member of the research team working on a critical edition of Bohuslav Martinů's correspondence.